Училищна документацияАвтор:  Админ, Дата: 09.23.21 / 08:55  

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021-2022г.
Правилник за дейността на ПГ Цар Иван Асен II за учебната 2021-2022г.
План по БДП за учeбната 2021-2022г.
План за работа на училищната комисия за здравно образование 2021-2022г.
План за превенция на насилието и тормоза за учебната 2021-2022г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2021-2022г.
Етичен кодекс и правила за прилагането за учебната 2021-2022г.
Единен спортен календар за учебната 2021-2022г.
Училищни учебни планове за учебната 2021-2022 г
Годишен план за дейността на училището за учебната 2021-2022 г.
План за защита при бедствия за учебната 2021-2022 г.
Правилник за вътрешния трудов ред 2021-2022 г.
Форми на обучение през 2021-2022 г.
Вътрешни правила за работна заплата от 01.04.2022 г.
Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол
Стратегия за развитие и план за изпълнение 2020-2024 г.
Институционална политика 2021-2022 г.
Програма за предоставяне на равни възможности за учeбната 2021-2022 г.
План за дейността на комисията по качеството 2020-2022 г.
Правилник за дейността на обществения съвет при ПГ „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“ - 2021-2022г.
Състав на обществения съвет - 2021 - 2022г.
План и правила за участие за квалификационната дейност на персонала за учебната 2021-2021 г.
Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - 2021-2022г.
План за изпълнение на програмата за превенция на ранното напускане на училище - 2021-2022г.
Автор:  Админ, Дата: 09.23.21 / 08:55  ПЪРВИ СРОК

План за дейността на ПС - 2020-2021г.
График за Държавните изпити за СПК практика 12 клас. - 2020 - 2021г.
График за учебни занятия и изпити - ЗФО ,12д клас - 2020 - 2021г.
График - допълнителни консултации по учебни предмети - 2020 - 2021г.
График за консултиране на родители и ученици - 2020 - 2021г.
График контролни и класни - 2020 - 2021г.
Дневен pежим - 2020 - 2021г.
График за учебен час - Спортни дейности - 2020 - 2021г.
График на изпити - сесия Януари - самостоятелна и минали години - 2020 - 2021г.
Заповед за изпити - сесия Януари - задочна форма на обучение - 2020 - 2021г.
Заповед за изпити - сесия Януари - самостоятелна форма на обучение - 2020 - 2021г.
Заповед за изпити - сесия Януари - приравнителни за 8 клас - 2020 - 2021г.

ВТОРИ СРОК

Седмично разписание за II срок - 2020-2021г.
График за допълнителни консултации по учебни предмети - II срок - 2020-2021г.
График за контролни и класни работи - II срок - 2020-2021г.
График за организиране и провеждане на учебен час за спортни дейности - II срок - 2020-2021г.
График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици - II срок - 2020-2021г.
План за защита при бедствия на пребиваващите в ПГ в сила от 11.01.2021 г.
Приравнителни изпити 9клас - дневна форма- април 2020-2021г.
Приравнителни изпити и определяне на годишна оценка за самостоятелна форма - април 2020-2021г.
Изпити за определяне на годишна оценка за 12клас - задочна форма - сесия април 2020-2021г-
Поправителна сесия Септември 2021г.
Автор:  , Дата: 05.10.18 / 14:17  

Стратегия и план за развитие на ПГ "Цар Иван Асен ІІ", Асеновград за периода 2020-2024г.
План по БДП на ПГ "Цар Иван Асен ІІ", Асеновград за 2020-2021г.
Училищни учебни планове - 2020-2021г.
Годишен план за дейността на ПГ "Цар Иван Асен ІІ", Асеновград -2020-2021г.
Единен спортен календар - 2020-2021г.
Мерки за повишаване на качеството на образование - 2020-2021г.
План за дейността на комисията по качеството 2020-2022 г.
План за защита при бедствия - 2020-2021г.
План за квалификационна дейност - 2020-2021г.
План за работа на училищния съвет за справяне с тормоза - 2020-2021г.
Правила за участие на персонала в квалификационна дейност -2020-2021г.
Програма за превенция на ранното напускане - 2020-2021г.
Програма за предоставяне на равни възможности - 2020-2021г.
Форми на обучение - дневна,дуална,задочна,самостоятелна - 2020-2021г.
Условия за организиране на формите на обучение 2020-2021г.
Свободни места за ученици -2020-2021г.
Състав на обществения съвет - 2020 - 2021г.
Етичен кодекс на училищната общност - 2020 - 2021г.
План за защита при бедствия - 2020 - 2021г.
Правилник за дейността на училището - 2020 - 2021г.
Използвани учебници в училището - 2020 - 2021г.
Правилник за дейността на обществения съвет при ПГ „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“ - 2020-2021г.
Правила за работа в ОРЕС.
Инструктаж по БДП.
Инструкция - зимни условия.
Вътрешни правила за работна заплата от 01.01.2021г.
Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
План за действие - 2021г.за безопасност на движение по пътищата.
Вътрешни правила за системата за финансово управление и контрол.
Автор:  Админ, Дата: 11.16.17 / 12:37  

| 1 | Страници:  

Последено добавен клип!


Прием 2022 - 2023